Download

2015-02-03 16:10:23

CHỌN TÀI LIỆU ĐỂ DOWNLOAD

 

1.

Download hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh: Amplifiers MPA 120 RS:

http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdmpa-120s.docx

18. Download hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh: Amplifier MPA-30H:
http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdmpa-120s.docx
 
2.

Download hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh: MIC CM-800:

http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdcm-800.docx

19.  Download hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh: Amplifier MPA-30HR:
http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdmpa-30hr.docx
3.

Download hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh: Loa gắn tường CSB-20T:

http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdcsb-20t.docx

20.

 Download hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh: Amplifier MPA-240ECHO:

http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdmpa-240echo.docx

4.

Download hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh: Loa gắn tường CSB-40T:

http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdcsb-40t.docx

21.  Download hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh: Amplifier MPA-240S:
http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdmpa-240s.docx
5.

Download hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh: Loa cầm tay ER-56:

http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsder-56sw.docx

22. Download hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh: Amplifier PA-1400TM:
http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdpa-1400tm.docx
6.

Download hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh: Loa cầm tay ER-68S:

http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsder-68s.docx

23. Download hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh: Amplifier PA-1680TM:
http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdpa-1680tm.docx
7.

Download hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh: Loa cầm tay ER-226S:

http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsder-226s.docx

24. Download hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh: Amplifier PA-40600:
http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdpa-40600.docx
8.

Download hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh: Amplifier MPA-60:

http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdmpa-60.docx

25. Download hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh: Hệ thống phân vùng:
http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdphanvung1.doc
9.

Download hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh: Amplifier MPA-60H:

http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdmpa-60r.docx

26. Download hướng dẫn sử dụng: Phụ kiện âm thanh:
http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdphukien.docx
 10.  Download hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh: Amplifier MPA-30H:
http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdmpa-30h.docx
27.  Download hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh: Amplifier TA-1061:
http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdta-1061.docx
 11.  Download hướng dẫn sử dụng thiết bị không dây U-899R:
http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdu-899r.docx
   
12  Download hướng dẫn sử dụng thiết bị không dây UB-81DV:
http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdub-81dv.docx
   
 13.  Download hướng dẫn sử dụng thiết bị trợ giảng WAP-10:
http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdwap-10.docx
   
 14.   Download hướng dẫn sử dụng thiết bị trợ giảng WAP-10R:
http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdwap-10r.docx
   
 15.  Download  hướng dẫn sử dụng thiết bị trợ giảng WD-100:
http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdwd-100.docx
   
 16.  Download  hướng dẫn sử dụng thiết bị trợ giảng WD-200:
http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdwd-200.docx
   
 17.  Download  hướng dẫn sử dụng thiết bị trợ giảng WD-200R:
http://anhkiet.com.vn/media/lib/hdsdx-200r.docx